Privacyverklaring

De Natuurkeuken & Academie voor Vegetarische Kookkunst, met ondernemingsnummer 0653.755.650 en maatschappelijke zetel bij Sigrid Dewaele, Omer Wattezstraat 11 te 9688 Schorisse, tel 0478 740323, info@denatuurkeuken.be of vegkookacademie@telenet.be, verzamelen en bewaren persoonlijke gegevens van hun klanten in functie van bestellingen via de webshop, eigen communicatie (nieuwsbrief), het verstrekken van informatie en uitvoeren van diensten op vraag van hun klanten.

De Natuurkeuken en Academie voor Vegetarische Kookkunst verbinden er zich toe de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei 2018: de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018: de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?
De Natuurkeuken en Academie voor Vegetarische Kookkunst verzamelen enkel persoonlijke gegevens die zijn meegedeeld in het kader van bestellingen via de webshop van www.denatuurkeuken.be, het verzenden van de nieuwsbrief via het aanvraagformulier op de website www.academievoorvegetarischekookkunst.be of via beurzen en andere events (zie ook mailing Privacyverklaring van 21/5/18), het verstrekken van diensten en het behandelen van informatieaanvragen via het contactformulier op de website www.denatuurkeuken.be en www.academievoorvegetarischekookkunst of via mail naar info@denatuurkeuken.be of vegkookacademie@telenet.be.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij?
Wij verzamelen enkel die persoonlijke gegevens welke nodig zijn voor het vlot uitvoeren van de  bestellingen, het verzenden van de nieuwsbrief, informatieverstrekkingen of diensten van De Natuurkeuken en Academie voor Vegetarische Kookkunst.

Wanneer en waarom verwerken wij persoonlijke gegevens?

  • Indien u hier de toestemming voor geeft

  • Indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde bestelling of dienst te leveren of informatie te verstrekken

  • uw adres om bestellingen via de webshop te verzenden en informatie over De Natuurkeuken & Academie voor Vegetarische Kookkunst op te sturen of;

  • uw e-mailadres om een e-mail over de bestellingen via de webshop, nieuwsbrieven en informatie over de diensten van De Natuurkeuken en Academie voor Vegetarische Kookkunst te sturen.

Hoe behandelen wij uw persoonlijke gegevens?

  • Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.

  • Gegevens worden enkel gebruikt in functie van bestellingen via de webshop, de door u gevraagde dienst of informatie.

  • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens?
We houden uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst of informatie correct af te handelen.  

Bewaren wij uw persoonlijke gegevens op een veilige manier?
Wij streven ernaar uw gegevens op een veilige manier te behandelen. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en -maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld, indien nodig. 

Uw gegevens worden bewaard en behandeld door Sigrid Dewaele.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?
Zijn uw contactgegevens onjuist, dan kan u contact opnemen met Sigrid Dewaele.

  • Recht op inzage/toegang/rechtzetting

U kan op elk moment uw persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van De Natuurkeuken en Academie voor Vegetarische Kookkunst opvragen en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.

  • Recht om te worden vergeten

U heeft het recht om volledig uit ons systeem en database gewist te worden.

  • Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om uw gegevens (tijdelijk) te beperken.

Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij een toezichthoudende autoriteit.

Andere vragen of opmerkingen?
Mail via het contactformulier op www.denatuurkeuken.be of www.academievoorvegetarischekookkunst.be of neem contact op met Sigrid Dewaele via info@denatuurkeuken.be of vegkookacademie@telenet.be.

Partner van :

H3 Consulting - Vegetarische Kookacademie

Omer Wattezstraat 11

9688 Schorisse

Mail: vegkookacademie@telenet.be

Tel.: 0478740323 (Sigrid) of

0473236378 (Johan)

BE 0743.414.235

Openingsuren:

- ma - vrij van 10u tot 18u en 's avonds afhankelijk van de lessen

- zat van 9u tot 18u 

Webshop: www.denatuurkeuken.be

De Vijfkant 
bio-dynamische bakkerij
Wil je op de hoogte blijven van ons kook-, bak-, en kruidenlessen? Ben je benieuwd naar natuurvoedingsnieuws, kruidenweetjes, keukentips, lekkere recepten, ...? Dan zal onze nieuwsbrief je zeker smaken. Hieronder kan je je alvast inschrijven. Gebruik het formulier ook voor andere vragen.
©2017 created by sigriddewaele.be